فرآيند منابع انساني شركت نيان الكترونيك، براساس زير فرآيندهاي : ‌جذب ،‌توسعه، ارزيابي عملكرد، انگيزش و نگهداشت پرسنل فعاليت مي نمايد.
اموري همچون تجزيه و تحليل مشاغل ، طراحي شغل ، برنامه ريزي نيروي انساني و انجام امور گزينش ( شامل كارمند يابي،‌انتخاب و انتصاب) ، ارزيابي عملكرد ، بهداشت و ايمني ، پرداختن به مسائل انگيزشي و امور رفاهي ،‌محاسبه حقوق دستمزد و پاداشها ، امور بيمه و بازنشستگي، تصميم گيري در مورد جابجايي و ارتقاي افراد و ايجاد نظم در سازمان در اين فرايند تحت كنترل مي باشد.
در فرآيند مديريت منابع انساني برآنيم تا با درك اهميت منابع سازمان به برتري سازمان ، توجه به مشتري، كارآفريني ،‌كيفيت و نظاير آن شكل و معنا بخشيده شود و با سازماندهي نيروي انساني به اهداف سازماني و توسعه آن برسيم.


 امكانات رفاهي و محيط كار
 فعاليتهاي فرهنگي و برگزاري اعياد و مناسبتهاي ملي و مذهبي
واحد منابع انساني شركت نيان الكترونيك
 
واحد منابع انساني شركت نيان الكترونيك
 
ايمني و بهداشت
 جذب
واحد منابع انساني شركت نيان الكترونيك
 
واحد منابع انساني شركت نيان الكترونيك
 

تعالي منابع انساني

افزايش پيچيدگي و عدم اطمينان محيطي ، اهميت تعالي منابع انساني را به طور روز افزوني افزايش داده است. شركت نيان الكترونيك از ظرفيت بالايي براي يادگيري ، تطبيق و تغيير برخوردار بوده و اين ظرفيت، دائمي و رو به افزايش مي باشد. ارزشها ، خط مشي ها ، كاركردها ، سيستمها و ساختارهاي نيان الكترونيك ، يادگيري تمامي كاركنان را پشتيباني و تصحيح مي نمايد.
نرخ يادگيرندگي سازمان يكي از منابع قابل توجه مزيت رقابتي مي باشد. شركت نيان الكترونيك از طريق به كارگيري عملي يادگيري در سطوح فردي ، گروهي، سازماني و مديريت موثر دانش در سازمان ، توان بيشتري را براي تحقق اهداف سازماني و برآورده كردن نيازهاي محيطي بدست مي آورد.


بخش آموزش
بخش كتابخانه
واحد آموزش شركت نيان الكترونيك
 
واحد آموزش شركت نيان الكترونيك
 

درباره ما

     صفحه اصلي
     درباره ما
     محصولات
     پروژه هاي مخابراتي
     خدمات پس از فروش
     دستاوردها
     مشتريان ما
     ارتباط با ما
نقشه سايت